Usluge

 

 • Legalizacija objekata – geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene građevine

 • Upis objekata u katastar i zemljišnu knjigu

 • Parcelacija zemljišta

 • Geodetski projekt

 • Iskolčenje objekata s izradom elaborata iskolčenja

 • Uređenje međe

 • Geodetsko snimanje i iskolčenje podzemnih i nadzemnih vodova i izrada elaborata vodova

 • Izrada geodetskih podloga za projektiranje

 • Geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta prema zakonu o cestama

 • Identifikacija čestice

 • Geodetski nadzor