MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREBMINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB

Ministarstvo financija carinska uprava Republike Hrvatske
IZRADA GEODETSKIH PODLOGA

Granični prijelazi Batina-Bezdan, Ilok-Neštin, Ilok-B.Palanka, Tovarnik, Bapska-Berkasovo,
Principovac-Sotin, Principovac-Ljuba

PARCELACIJSKI ELABORATI

Granični prijelazi Erdut, Bajakovo, Ilok i Tovarnik