ŽUPANIJSKE CESTEŽUPANIJSKE CESTE

Uprava za ceste vukovarsko-srijemske županije
GODIŠNJI UGOVOR ZA GEODETSKE RADOVE ZA POTREBE ŽUPANIJSKIH CESTA

Snimanje podloga za projektiranje, snimanje izvedenog stanja, podloge za lokacijske dozvole, izrada parcelacijskih elaborata